Loggy
 • menu.product
 • menu.features
 • menu.newsletter

Regulamin ogólny korzystania przez Licencjobiorcę z platformy „LOGGY”

I. Słowniczek pojęć (Definicje regulaminowe)

1. Regulamin ogólny – oznacza poniższy Regulamin, wraz z jego ewentualnymi późniejszymi zmianami – który określa zasady udzielenia Licencjobiorcy przez Licencjodawcę licencji na korzystanie z określonego w jego treści Pakietu, wybranego przez Licencjobiorcę w przypisanym mu okresie abonamentowym.

2. Licencjodawca - oznacza LOGGY SPÓŁKĘ Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA - z siedzibą w Warszawie, ul. Świeradowska 47, 02-662 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000802199, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 złotych NIP: 521-387-55-58, REGON 384286533. Jakakolwiek zmiana formy prawnej prowadzenia działalności Licencjodawcy, zmiana jego nazwy, firmy, siedziby, wysokości kapitału zakładowego, zmiany osobowej udziałowców, nie stanowi zmiany Regulaminu.

3. Licencjobiorca – oznacza każdy podmiot - osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną posiadającą zdolność prawną, która zawarła Umowę z Licencjodawcą. Licencjobiorca oświadcza, że nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22 1 Ustawy Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.94) ze zm. i godzi się na to, by prawa i obowiązki, zarówno jej, jak i Licencjodawcy, określał niniejszy Regulamin;

4. Licencja – oznacza udzieloną dla danego Licencjobiorcy licencję niewyłączną na korzystanie z oznaczonego Pakietu (Basic, Business, Max);

5. Strony – Licencjodawca i Licencjobiorca;

6. Platforma Loggy - użytkowy program komputerowy będący własnością Licencjodawcy (Licencjodawcy przysługują wszelkie prawa autorskie, w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i o prawach pokrewnych Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83 ze zm.,) udostępniany on – Line Licencjobiorcy za pomocą internetowego serwisu pod adresem https://panel.loggy.pl

7. Aplikacja Loggy - użytkowa aplikacja mobilna, będąca elementem platformy Loggy udostępniana za pomocą urządzeń mobilnych.

8. Baza Danych - zbiór danych lub jakichkolwiek innych materiałów i elementów zgromadzonych według określonej systematyki lub metody, indywidualnie dostępnych w jakikolwiek sposób, w tym środkami elektronicznymi, wymagający istotnego, co do jakości lub ilości, nakładu inwestycyjnego w celu sporządzenia, weryfikacji lub prezentacji jego zawartości, który jest wykorzystywany w ramach funkcjonowania Aplikacji Loggy;

9. Pakiet - oznacza zbiór funkcjonalności działających w ramach Platformy i Aplikacji Loggy, jak również zestawy funkcjonalności, bazy danych, oraz inne dane lub informacje uzyskiwane w ramach działalności Platformy i Aplikacji Loggy.

10. Regulamin opłat – regulamin zawierający opis rodzajów pakietów Platformy i Aplikacji Loggy, wraz z cennikiem i zasadami płatności, w zakresie nieuregulowanym regulaminem ogólnym. Zmiana regulaminu opłat nie stanowi zmiany regulaminu ogólnego i następuje poprzez umieszczenie jej na stronie https://loggy.pl/regulamin-oplat

11. Regulamin aplikacji mobilnej Loggy – regulamin określający zasady korzystania z aplikacji mobilnej Loggy, w zakresie nieuregulowanym regulaminem ogólnym. Zmiana regulaminu aplikacji mobilnej Loggy nie stanowi zmiany regulaminu ogólnego i następuje poprzez umieszczenie jej na stronie https://loggy.pl/regulamin-aplikacji-mobilnej.

II. Postanowienia ogólne

1. Licencja zostaje zawarta na podstawie niniejszego regulaminu. Strony zgodnie oświadczają, że określa on ich prawa i obowiązki.

2. Strony zgodnie postanawiają, że mogą zawrzeć odrębną umowę, której postanowienia zostaną ustalone na podstawie indywidualnych negocjacji pomiędzy nimi. Postanowienia takiej umowy zostaną objęte klauzulą poufności.

3. W przypadku zawarcia umowy której postanowienia będą sprzeczne lub odmienne od postanowień niniejszego Regulaminu, zastosowanie będą miały postanowienia umowne – w pozostałym zakresie zastosowanie będzie miał Regulamin.

4. Licencjodawca oferuje Pakiety w następujących opcjach:

 • a) FREE
 • b) BASIC
 • c) BUSINESS
Szczegółowy zakres funkcjonalności poszczególnych Pakietów, wraz z cennikiem znajduje się w Regulaminie opłat.

5. Przed udzieleniem odpłatnej licencji, Licencjodawca zobowiązuje się udostępnić potencjalnemu Licencjobiorcy, do nieodpłatnego użytku, pakiet w wersji Basic na okres testowy 30 dni.

6. Licencjodawca zobowiązuje się udostępnić potencjalnemu Licencjobiorcy, do nieodpłatnego użytku, pakiet w wersji Free na czas nieokreślony.

7. W przypadku upływu okresu testowego i nie wykupienia żadnej opcji Pakietu, Licencjobiorca traci dostęp do wszystkich funkcjonalności systemu, a jego dane zostają usunięte z bazy danych Loggy w ciągu 30 dni roboczych.

8. Licencjodawca zastrzega sobie możliwość zmian wysokości abonamentu za konkretne pakiety. Zmiany będą obowiązywać od następnego okresu abonamentowego, następującego po okresie w którym wprowadzono zmiany. Zmiany wysokości abonamentu mogą być dokonane do 10 dnia każdego miesiąca, poprzez wprowadzenie ich do regulaminu opłat umieszczonego na stronie http://loggy.pl/#cennik.

9. W trakcie okresu abonamentowego Licencjobiorca może zmienić Pakiet na wyższy. Zmienić Pakiet na niższy Licencjobiorca może jedynie po zakończeniu okresu abonamentowego.

10. Za datę dokonania płatności uznaje się dzień zaksięgowania środków na rachunku Licencjodawcy.

III. Odpowiedzialność Licencjodawcy. Siła wyższa.

1. Wyłącza się odpowiedzialność Licencjodawcy za wszelkie skutki związane z korzystaniem z Platformy Loggy i Aplikacji Loggy, w szczególności za:

 • - szkody wynikłe z użytkowania lub niemożliwości ich użytkowania, jak również
 • - za szkody wynikłe z wad udostępnianego przez Licencjodawcę Licencjobiorcy oprogramowania czy ew. błędów pojawiających się w trakcie funkcjonowania Platformy Loggy lub Aplikacji Loggy lub nieprawdziwych danych znajdujących się na Platformie Loggy lub w Aplikacji Loggy.

2. Powyższe wyłączenie odpowiedzialności obowiązuje także po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy, niezależnie od tego, w jakim trybie doszło do jej rozwiązania czy wygaśnięcia.

3. Wyłącza się odpowiedzialność Licencjodawcy z tytułu rękojmi za wady Platformy lub Aplikacji Loggy, niezależnie od ich natury i charakteru.

4. Licencjodawca nie odpowiada za niewykonanie Umowy spowodowane siłą wyższą. Przez siłę wyższą należy rozumieć zdarzenie zewnętrzne, o charakterze nadzwyczajnym, któremu nie można zapobiec, nawet przy zachowaniu najwyższego stopnia staranności, np. kataklizmy, nie dające się przewidzieć awarie, powodzie, trzęsienia ziemi, wojna. itp.

5. Każda ze Stron powinna poinformować drugą stronę o zaistnieniu siły wyższej, niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości o tym fakcie, a jeżeli z powodu siły wyższej nie byłoby to możliwe, niezwłocznie po jej ustaniu - oraz dołożyć wszelkich starań w celu usunięcia skutków działań siły wyższej dla wykonywania zobowiązań zaciągniętych w Umowie.

IV. Wymogi techniczne

1. Aktualne wymogi techniczne niezbędne do korzystania z Platformy Loggy to:

 • - procesor 1800 MHz
 • - pamięć RAM: 2 GB
 • - podłączenie do Internetu
 • - aktualna przeglądarka Chrome / Safari / Firefox

2. Licencjobiorca oświadcza, że zapoznał się z nimi.

3. Wymogi techniczne mogą ulec zmianie. Zmiana taka nie stanowi zmiany Regulaminu.

4. Koszty dostosowania się do wymogów technicznych niezbędnych do korzystania z Platformy Loggy lub Aplikacji Loggy (także wynikające ze zmian wprowadzonych w trakcie okresu abonamentowego), w tym wyposażenia w stosowną przeglądarkę - ponosi Licencjobiorca.

5. Strony zgodnie oświadczają, że Licencjodawca ma prawo do zawieszenia funkcjonowania Platformy Loggy i Aplikacji Loggy w celu ich serwisowania.

6. Licencjodawca dołoży wszelkich starań, aby przerwy trwały jak najkrócej i odbywały się w godzinach nocnych.

7. W przypadku gdy zawieszenie funkcjonowania Platformy Loggy i Aplikacji Loggy trwa dłużej niż 24h Licencjobiorca ma prawo rościć sobie prawo do zwrotu ceny proporcjonalnie do wysokości abonamentu za dany pakiet i do okresu czasu zawieszenia funkcjonowania. Zapis niniejszy nie dotyczy sytuacji, gdy zawieszenie funkcjonowania Platformy Loggy i Aplikacji Loggy nie nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Licencjodawcy.

V. Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Platformy Loggy i Aplikacji Loggy mogą być składane przez Licencjobiorcę tylko w okresie abonamentowym przypisanym temu Pakietowi, którego dotyczą.

2. Wszelkie reklamacje, błędy i nieprawidłowości w działaniu Platformy Loggy i Aplikacji Loggy mogą być zgłaszane Licencjodawcy niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od dnia zaistnienia błędu lub nieprawidłowości - na adres pomoc@loggy.pl.

3. Każda reklamacja winna zawierać:

 • a) dane Licencjobiorcy pozwalające na ustalenie, że ma on aktualny status Licencjobiorcy,
 • b) dane dotyczące Pakietu,
 • c) szczegółowy opis problemu, pojawiającego się błędu lub nieprawidłowości,

4. Prawidłowo złożona reklamacja będzie rozpatrywana przez Licencjodawcę niezwłocznie, nie dłużej jednak niż w terminie 14 (czternaście) dni od dnia jej Zgłoszenia, chyba że jej rozpatrzenie w w/w terminie niemożliwe ze względu na zawiłość problemu. W takiej sytuacji Licencjodawca poinformuje mailowo Licencjobiorcę o tym fakcie i wskaże przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji.

5. Załatwienie reklamacji będzie polegać na zidentyfikowaniu przyczyn problemu, pojawiającego się błędu lub nieprawidłowości - leżących po stronie Licencjodawcy a następnie ich usunięciu.

6. Załatwienie reklamacji Może także polegać na ustaleniu innych przyczyn (nie leżących po stronie Licencjodawcy) - jeżeli będzie możliwe (bez ponoszenia kosztów przez Licencjodawcę).

VI. Zmiana Regulaminu ogólnego

1. Licencjodawca ma prawo do zmiany Regulaminu ogólnego.

2. O zmianie Regulaminu ogólnego Licencjodawca informuje Licencjobiorcę na 7 dni przed wejściem w życie tych zmian poprzez wysłanie wiadomości pocztą elektorniczną na adres mailowy Licencjobiorcy podany podczas rejestracji.

3. W przypadku, gdy Licencjobiorca nie wyraża zgody na zmianę Regulaminu, ma prawo do wypowiedzenia umowy na piśmie pod rygorem nieważności, z miesięcznym okresem wypowiedzenia.

4. Licencjodawca zapewnia dostęp do Regulaminu w taki sposób, że możliwe jest jego pobranie, utrwalenie oraz wydrukowanie.

5. Strony zgodnie oświadczają, że zmiana Regulaminu opłat i Regulaminu aplikacji mobilnej Loggy nie stanowi zmiany Regulaminu ogólnego.

VII. Postanowienia końcowe, ochrona danych osobowych

1. Licencjobiorca zawierając Umowę oświadcza tym samym, że akceptuje Regulamin bez zastrzeżeń, a jeżeli jest osobą fizyczną, to dodatkowo także, że nie ma statusu konsumenta.

2. Zmiany określone w treści Regulaminu opisane jako niestanowiące zmiany Regulaminu nie uprawniają do rozwiązania Umowy w trybie tam opisanym.

3. Licencjobiorca winien informować pisemnie Licencjodawcę o każdej zmianie adresu wykonywanej działalności gospodarczej jak i adresu do korespondencji.

4. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Licencjodawca informuje, iż:

 • a) administratorem danych osobowych Licencjobiorcy oraz podmiotów przez niego wskazanych w ramach korzystania z Platformy i Aplikacji Loggy jest LOGGY SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA - z siedzibą w Warszawie, ul. Świeradowska 47, 02-662 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000802199, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 złotych NIP: 521-387-55-58, REGON 384286533. Dane osobowe Licencjobiorcy oraz osób przez niego wskazanych będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 • b) odbiorcami danych osobowych Licencjobiorcy oraz osób przez niego wskazanych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 • c) dane osobowe Licencjobiorcy oraz osób przez niego wskazanych, przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora,
 • d) Licencjobiorca oraz osoby przez niego wskazane posiadają prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • e) Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • f) podanie danych osobowych Klienta jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.
 • 5. Niniejszy Regulamin Ogólny wchodzi w życie z dniem 22.06.2020