Loggy
  • menu.product
  • menu.features
  • menu.newsletter

Regulamin aplikacji mobilnej Loggy

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin – zwany dalej Regulaminem aplikacji Loggy określa zasady korzystania z aplikacji mobilnej Loggy.

2. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem aplikacji mobilnej Loggy stosuje się Regulamin ogólny korzystania przez Licencjobiorcę z platformy „LOGGY”.

3. Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem ogólnym i akceptuje jego warunki.

4. Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem aplikacji mobilnej Loggy i akceptuje jego warunki.

5. Zmiana Regulaminu aplikacji mobilnej Loggy nie stanowi zmiany regulaminu ogólnego.

II. SŁOWNICZEK POJĘĆ (Definicje regulaminowe)

1. Aplikacja Loggy – oprogramowanie pod nazwą Loggy spełniające cechy wskazane w pkt. I ppkt 7 Regulaminu ogólnego, dostarczane przez Usługodawcę, instalowane w pamięci Urządzenia mobilnego, funkcjonujące na Platformie Loggy w rozumieniu w pkt. I ppkt 6 Regulaminu ogólnego

2. Platforma Loggy – oprogramowanie pod nazwą Platforma Loggy spełniające cechy wskazane w pkt. I ppkt 6 Regulaminu ogólnego - stanowiące otoczenie informatyczne, na którym funkcjonuje Aplikacja Loggy, zarządzana przez Usługodawcę.

3. Użytkownik – osoba fizyczna nie będąca konsumentem, która korzysta z aplikacji Loggy.

4. Usługodawca – LOGGY SPÓŁA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA - z siedzibą w Warszawie, ul. Świeradowska 47, 02-662 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000802199, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 złotych NIP: 521-387-55-58, REGON 384286533.

5. Urządzenie mobilne - (przenośne) urządzenie elektroniczne pozwalające na przetwarzanie, odbieranie oraz wysyłanie danych – w szczególności takie jak smartfon, smartwach, tablet, telefon komórkowy, laptop.

III. ZASADY KORZYSTANIA Z APLIKACJI

1. Usługi z wykorzystaniem Aplikacji są świadczone 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, na żądanie Użytkownika.

2. Usługodawca nie jest dostawcą usług transmisji danych.

3. Koszty transmisji danych wymaganych do pobrania, instalacji, uruchomienia i korzystania z Aplikacji pokrywają jej Użytkownicy we własnym zakresie.

4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wysokość opłat naliczanych z tytułu wykorzystania transmisji danych niezbędnych do korzystania z Aplikacji.

5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Aplikacji Loggy w przypadku nie spełnienia przez Użytkownika wymogów technicznych wymaganych do pobrania, instalacji, uruchomienia i korzystania z Aplikacji Loggy.

6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym działaniem Aplikacji Loggy, w tym za szkody zawinione.

7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem Aplikacji Loggy przez Użytkownika.

8. Użytkownicy są zobowiązani do korzystania z Aplikacji Loggy w sposób zgodny z zasadami bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa w ruchu lądowym oraz z obowiązującym prawem, Regulaminem ogólnym i Regulaminem aplikacji Loggy.

9. Użytkownicy są zobowiązani niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o każdym przypadku naruszenia jego praw przez osoby trzecie w związku z korzystaniem z Aplikacji Loggy.

10. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik dopuszcza się działań zabronionych prawem lub Regulaminami, albo naruszających zasady współżycia społecznego może niezwłocznie pozbawic Użytkownika dostępu do Aplikacji Loggy.

11. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Aplikacji w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminów.

12. Odpowiedzialność Usługodawcy za ewentualne szkody powstałe w związku z korzystaniem z Aplikacji, a w szczególności za brak jej funkcjonowania, a także nieprawidłowe funkcjonowanie - wyłączona jest w możliwie najszerszym, prawnie dopuszczalnym zakresie.

13. Usługodawca ma prawo zablokować dostęp do Aplikacji lub poszczególnych Usług w razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z Aplikacji.

14. Korzystanie z Aplikacji w żaden sposób nie zwalnia Użytkownika z obowiązku przestrzegania przepisów prawa i zasad współżycia społecznego w szczególności przepisów dotyczących ruchu drogowego. Usługodawca nie może być pociągnięty do odpowiedzialności tak cywilnej jak i karnej za ich złamanie przez Użytkownika.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.12.2019